Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gorff cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull gweithredu Cymru gyfan. Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ein lletya o fewn GIG Cymru, ond yn annibynnol ar y ddau. Mae ein cylch gwaith yn cynnwys unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth, fel dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol, telefonitro neu adsefydlu.

Ar hyn o bryd, mae ein gwaith yn canolbwyntio ar dri maes allweddol:

Adnabod

Rydym yn ‘sganio’r gorwel ‘ i ddynodi technolegau sydd ar y ffordd y disgwylir iddynt gael effaith fawr ar iechyd a gofal yn y dyfodol yng Nghymru, ac sydd yn ymatebol i anghenion a diddordebau defnyddwyr gwasanaethau, darparwyr iechyd a gofal, a phartneriaid technoleg ar draws Cymru.

Rydym yn cefnogi arloesi a datblygu technolegau yng Nghymru hefyd, drwy weithredu fel pwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer datblygwyr technoleg. Mae ein Grŵp Cyfeirio yn cyfeirio arloeswyr technoleg at y sefydliadau perthnasol yng Nghymru a allai ddarparu cyngor a chymorth iddynt.

Ymatebol i anghenion defnyddwyr gwasanaethau, darparwyr gofal iechyd a datblygwyr technolegau ar draws Cymru.

Arfarnu

Rydym yn asesu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaethau, ac yn cyhoeddi canllawiau annibynnol ac awdurdodol wedi’u seilio ar y dystiolaeth a’r arbenigedd gorau sydd ar gael. Rydym yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant.

Mae ein gwaith yn llywio GIG Cymru a darparwyr gofal i gomisiynu technolegau, ac yn cefnogi’r rheiny sydd yn gwneud penderfyniadau i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar fuddsoddiadau a dadfuddsoddiadau mewn technoleg.

Cydweithio gyda phobl ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg.

Mabwysiadu

Ein nod yw gwella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, drwy asesu’r gwerth ac optimeiddio’r defnydd o dechnolegau gofal iechyd clinigol a chost-effeithiol.  Rydym yn monitro’r gwaith o fabwysiadu ein canllawiau, a chanllawiau gan sefydliadau eraill, ar draws yr holl Fyrddau Iechyd yng Nghymru. Mae hyn nid yn unig yn cynnwys manteisio ar dechnolegau iechyd newydd, ond hefyd, dadfuddsoddi mewn technolegau iechyd presennol y canfyddir eu bod yn llai effeithiol neu yn anarferedig.

 

Canllaw awdurdodol i hybu’r defnydd o dechnolegau iechyd sy’n cynnig y budd mwyaf i bobl Cymru.