Mae Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru yn sicrhau ansawdd ein gwaith, ac yn gofalu bod prosesau Technoleg Iechyd Cymru yn fanwl gywir. Mae’r grŵp yn goruchwylio’r gwaith o gynhyrchu’r Adroddiadau Arfarnu Tystiolaeth (EAR), ac yn ystyried mewnbwn arbenigol annibynnol. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

A portrait of staff and/or a member

Cadeirydd y Grŵp Asesu, Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru

Dr Susan Myles

Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).

Pippa Anderson

Dr Pippa Anderson

Pennaeth Economeg, Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

Bywgraffiad >
X Symudodd Pippa i faes ymchwil economeg iechyd ac ymchwil i ganlyniadau ar ôl ennill ei Gradd Meistr mewn Economeg Iechyd. Yn dilyn ei hamser ym maes ymgynghoriaeth economeg iechyd, dilynodd Pippa ei huchelgais i gwblhau PhD mewn Economeg Iechyd, ac ymunodd â Phrifysgol Abertawe, lle mae hi bellach yn Bennaeth Dros Dro a Chyfarwyddwr Canolfan Economeg Iechyd Abertawe. Mae ei harbenigedd yn cwmpasu dadansoddi economaidd, gosod blaenoriaethau, polisi gofal iechyd, ac ymchwil a gwerthuso economaidd yn defnyddio data arsylwi.
Andrew Champion

Dr Andrew Champion

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Tystiolaeth, Gwerthuso ac Effeithiolrwydd, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Andrew wedi bod yn gweithio yn y GIG ers bron i 30 mlynedd, yn cwmpasu ystod eang o rolau ymchwil a rheoli. Yn 2003, arweiniodd ei ddiddordeb cryf mewn meddygaeth ar sail tystiolaeth at ei benodi’n rheolwr / cyfarwyddwr rhaglen canllawiau clinigol NICE. Yn 2016, dechreuodd Andrew weithio yn ei rôl bresennol ym Mhwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, lle mae nawr yn gwella'r dull o wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ar draws y sefydliad.
Kiana Collins

Kiana Collins

Partner Cyhoeddus

Bywgraffiad >
X Mae Kiana yn gweithio fel Swyddog Gwybodaeth (Ymchwil a Thystiolaeth) yn Prostate Cancer UK. Mae hi’n gyfrifol am ddarparu dadansoddiadau a chynorthwyo prosiectau i sicrhau bod strategaeth y sefydliad yn cael ei chefnogi gan sylfaen dystiolaeth wyddonol a chlinigol. Mae gan Kiana radd BSc (Anrh) mewn Bioleg Foleciwlaidd ac Economeg ac yn ddiweddar, cwblhaodd ei gradd MSc mewn Iechyd y Boblogaeth Fyd-eang yn Ysgol Economeg Llundain, lle dyfarnwyd Gwobr Titmuss iddi am y perfformiad cyffredinol gorau.
HTW Placeholder

Ruth Crowder

Prif Gynghorydd y therapiau, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Ruth Crowder yw Prif Gynghorydd Proffesiwn Iechyd Perthynol Llywodraeth Cymru. Mae Ruth yn darparu arweiniad ar gyfer 13 o Broffesiynau Perthynol i Iechyd gwahanol. Mae ei chefndir proffesiynol fel therapydd galwedigaethol cofrestredig. Mae ei gyrfa yn rhychwantu ymarfer ym maes iechyd a gofal cymdeithasol; mae hi wedi gweithio ym maes addysg uwch, ac fel Swyddog Polisi i Gymru yng ngholeg brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, cyn ymuno â Llywodraeth Cymru yn ei swydd bresennol yn 2018.
HTW Placeholder

Andrew Evans

Prif Swyddog Fferyllol, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Andrew yn gynghorydd annibynnol i Lywodraeth Cymru, sy’n gweithio ar bob agwedd ar feddyginiaethau, rhagnodi ac ymarfer fferylliaeth. Ef oedd cynghorydd fferyllol Panel Arbenigol y Swyddfa Gartref ar ddefnyddio canabis at ddibenion meddyginiaethol, ac mae'n ddarlithydd anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda diddordebau ymchwil presennol mewn effaith gwasanaethau fferyllol ar iechyd y cyhoedd. Dyfarnwyd cymrodoriaeth o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol iddo yn 2018.
James Evans

Dr James Evans

Swyddog Ymchwil a Datblygu, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Bywgraffiad >
X Mae James yn gweithio fel Swyddog Ymchwil a Datblygu yn y Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol. Mae ei waith yn canolbwyntio ar gynnal adolygiadau o dystiolaeth ar gyfer y Bwrdd Caffael ar Sail Tystiolaeth. Yn flaenorol, bu James yn gweithio yn Cedar, canolfan ymchwil technoleg gofal iechyd, lle roedd ei waith yn cael ei fwydo i Raglen Gwerthuso Technolegau Meddygol Cenedlaethol a’r Cynllun Rhagoriaeth Gofal Iechyd (NICE) ac i’r Rhaglen Weithdrefnau Ymyraethol. Mae gan James BSc (Anrh) mewn Microbioleg a PhD mewn Microbioleg (Prifysgol Caerdydd).
Peter Groves

Yr Athro Peter Groves

Cardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol, Cadeirydd, Technoleg Iechyd Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Peter yn Gardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Arbenigol Dyfeisiau MHRA a Phwyllgor Cynghori ar Dechnolegau Meddygol NICE, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio ac mewn asesu technoleg iechyd o ran dyfeisiau meddygol arloesol yng nghyd-destun GIG y DU. Mae Peter wedi ymrwymo i addysgu ac ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi'n eang ar y sail wyddonol ar gyfer datblygu a defnyddio technoleg feddygol.
HTW Placeholder

Dr Rhys Morris

Cyfarwyddwr, Cedar Evaluation Centre

Bywgraffiad >
X Mae Rhys wedi bod yn Gyfarwyddwr Cedar, y Ganolfan Ymchwil Technoleg Gofal Iechyd, ers mis Awst 2020. Mae'n Wyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae ganddo hen brofiad o weithio gyda'r diwydiant Dyfeisiau Meddygol ym maes ymchwil a datblygu technegau diagnostig a therapiwtig fasgwlaidd. Mae Rhys yn arbenigo mewn atal DVT mecanyddol, ac mae'n cydlynu addysgu Ffiseg Feddygol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
Rob Orford

Dr Rob Orford

Prif Gynghorydd Gwyddonol, Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Rob wedi bod yn Brif Gynghorydd Gwyddonol Iechyd ers mis Ionawr 2017. Ef yw'r arweinydd proffesiynol ar gyfer Genomeg, Delweddu, Patholeg a Gwyddor Gofal Iechyd, ac mae'n ymwneud â datblygu rhaglenni cenedlaethol strategol ym maes diagnosteg a gwyddor iechyd. Mae'n gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr Gweithredol Therapïau a Gwyddor Iechyd, Technoleg Iechyd Cymru, ac mae'n noddwr Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru. Mae'n aelod o Weithgor Allanol Pwyllgor Gwyddonol Ewrop dros Iechyd, yr Amgylchedd a Risgiau sy'n dod i'r Amlwg.
Sarah Peddle

Sarah Peddle

Partner Cyhoeddus

Bywgraffiad >
X Ymunodd Sarah â'r Rhwydwaith Cynnwys Pobl (IPN) –y gymuned cynnwys y cyhoedd erbyn hyn – ym mis Mai 2017. Mae hi hefyd yn aelod o'r Bwrdd Cyflawni Cynnwys y Cyhoedd, grŵp PRIME SUPER ac yn aelod o SAIL (Consumer Panel for Data Linkage). Yn fwy diweddar, penodwyd Sarah yn Bartner Ymchwil Thema gyda Chanolfan Ymchwil Canser Cymru. Mae Sarah yn gwbl ymrwymedig i gefnogi cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil, ac yn edrych ymlaen at gyfrannu at waith Technoleg Iechyd Cymru.
A portrait of staff and/or a member

Diane Seddon

Darllenydd mewn Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Bangor

Bywgraffiad >
X Mae Diane wedi arwain y gwaith o ddatblygu rhaglen ymchwil gofal cymdeithasol lwyddiannus, sy'n denu grantiau ymchwil gwerth dros £7 miliwn. Mae ganddi enw da am gwblhau ymchwil sy'n berthnasol i bolisïau sy'n cael effaith, sy’n cynnwys cwblhau adolygiadau gweithredu polisïau cenedlaethol fel y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae Diane yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu a darparu System Cymorth ar Seilwaith Ymchwil Llywodraeth Cymru, ac mae'n arwain mentrau i integreiddio ymchwil, polisïau ac arferion yn well.
Corrine Squire

Dr Corinne Squire

Rheolwr, Partneriaeth Gwyddor Iechyd Academaidd De Ddwyrain Cymru, Health Science Network

Bywgraffiad >
X Mae Corinne yn Arbenigwr Arloesi ac yn Rheolwr Partneriaeth Gwyddor Iechyd Academaidd De Ddwyrain Cymru, sy'n gweithio ar ryngwyneb academia a'r GIG i ysgogi partneriaethau newydd rhwng sefydliadau ymchwil a'r sector masnachol. Mae ganddi brofiad ymchwil academaidd mewn Bioleg a Chemeg Moleciwlaidd, a phrofiad diwydiannol ym maes sefydlu cwmnïau Biotec newydd. Cyn ei rôl bresennol, bu Corinne yn gweithio ym maes Trosglwyddo Technoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ac Ymchwil Trosiadol â Chynghrair Severnside.

I ddysgu mwy am bwrpas y grŵp, ewch i Gylch Gorchwyl Grŵp Asesu Technoleg Iechyd Cymru.