Mae’r grŵp hwn yn gweithredu fel ‘ drws ffrynt ‘ i ddatblygwyr technoleg iechyd, ac yn eu cyfeirio at sefydliadau ar draws Cymru sydd yn gallu cefnogi’r gwaith o ddatblygu, mabwysiadu ac optimeiddio’r defnydd o dechnolegau iechyd. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

HTW Placeholder

Michael Bowdery

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

X
HTW Placeholder

Elin Brock

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

X
HTW Placeholder

Sion Charles

Dirprwy Gyfarwyddwr, Comisiwn Bevan

Bywgraffiad >
X Siôn Charles yw Dirprwy Gyfarwyddwr melin drafod iechyd a gofal blaenllaw Cymru, Comisiwn Bevan ac Academi Bevan. Mae'n arwain rhaglenni Arloeswyr Bevan ac yn ymwneud â datblygu busnes a pholisi, a digwyddiadau’r Comisiwn. Mae cefndir Siôn ym maes datblygu sefydliadol a rheoli prosiectau. Fel Dirprwy Gyfarwyddwr Arweinyddiaeth a Datblygu Sefydliadol yn yr Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd, arweiniodd y prosiect Wellbeing through Work ar y cyd â Remploy, a chyflwyno prosiectau TG mawr yn y DVLA.
HTW Placeholder

Lynda Jones

Rheolwr Prosiect, Canolfan Ragoriath SBRI

Bywgraffiad >
X Mae Lynda wedi gweithio ym maes Rheoli Prosiectau yn y GIG ers dros 15 mlynedd, ac mae ganddi hanes o gyflawni prosiectau'n llwyddiannus. Ar hyn o bryd, Lynda yw Rheolwr y Ganolfan SBRI, rôl gyffrous ble mae hi’n gweithio ar draws sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i nodi heriau iechyd ac i gydweithio â diwydiant i ddatrys yr heriau hyn drwy ddatblygu datblygiadau arloesol.
HTW Placeholder

Dr Rhys Morris

Cyfarwyddwr, Cedar Evaluation Centre

Bywgraffiad >
X Mae Rhys wedi bod yn Gyfarwyddwr Cedar, y Ganolfan Ymchwil Technoleg Gofal Iechyd, ers mis Awst 2020. Mae'n Wyddonydd Clinigol Ymgynghorol mewn Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae ganddo hen brofiad o weithio gyda'r diwydiant Dyfeisiau Meddygol ym maes ymchwil a datblygu technegau diagnostig a therapiwtig fasgwlaidd. Mae Rhys yn arbenigo mewn atal DVT mecanyddol, ac mae'n cydlynu addysgu Ffiseg Feddygol ar lefel israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.
Susan Myles

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru (HTW)

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
HTW Placeholder

Helen Northmore

Rheolwr Cyflawni Rhaglen, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru

Bywgraffiad >
X Mae Helen yn rheoli Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, sy’n ei gwneud yn haws ac yn fwy cyflym i fabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol yng Nghymru. Mae Helen yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu prosiectau digidol arloesol yn GIG Cymru, ac yn meithrin cysylltiadau gydag Ecosystemau digidol ar draws y DU ac Ewrop. Cyn hynny, bu Helen yn gweithio fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes ar gyfer Remploy yng Nghymru, gan adeiladu portffolio Remploy o weithgarwch cyflogadwyedd ar draws Cymru. Mae gan Helen 20 mlynedd o brofiad ym maes materion cyhoeddus, ymgysylltu â rhanddeiliaid, datblygu busnes ac mewn cyflawni’n weithredol rhaglenni wedi’u hariannu gan y llywodraeth.
A portrait of staff and/or a member

Abi Phillips

Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae ABI wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru am 15 mlynedd, ac wedi cynnal amrywiaeth o rolau polisi a chyflawni sy’n canolbwyntio ar arloesi a datblygu, ac ar weithredu technolegau newydd. Mae ganddi radd BSc mewn astudiaethau busnes, MSc mewn Polisi Iechyd, ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o raglenni gan gynnwys SMART Cymru a’r rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg. Ar hyn o bryd, mae hi’n Bennaeth Polisi Integredig, sef rôl drawsbynciol i wella’r broses o lunio a chyflawni polisïau ar draws Llywodraeth Cymru.
HTW Placeholder

Pete Phillips

Cyfarwyddwr, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Bywgraffiad >
X Pete yw Cyfarwyddwr Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL) y GIG ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae SMTL yn profi dyfeisiau meddygol, yn cynnal profion defnyddioldeb, ac yn rhoi cyngor technegol i GIG Cymru gan gynnwys Bwrdd Caffael NWSSP seiliedig ar dystiolaeth. Mae’n eistedd ar nifer o bwyllgorau dyfeisiau meddygol y BSI, ac yn cadeirio Grŵp Cymru Cyfeirio Cymru ar gyfer Cysylltyddion nad ydynt yn rhai Luer ar ran Llywodraeth Cymru, y Pwyllgor BSI CH/205/1 ar gyfer tecstilau meddygol, a CEN/TC/205/1 LLC15/PG1 ar gyfer cynhyrchion rheoli clwyfau.

Denise Puckett

Pennaeth Ymgysylltu Iechyd a Gofal, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

X
HTW Placeholder

Andrew Smallwood

Pennaeth Cyrchu – Meddygol a Chlinigol, GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau

X