Mae ein gwaith yn cael ei wneud gan dîm Technoleg Iechyd Cymru (HTW). Rydym yn grŵp amlddisgyblaethol sy’n cynnwys clinigwyr, ymchwilwyr gwasanaethau iechyd ac economegwyr iechyd, ac rydym yn cael cefnogaeth gan y meysydd gwyddor gwybodaeth, cyfathrebu, rheoli prosiect a gweinyddol.

A portrait of staff and/or a member

Dr Claire Davis

Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, roedd Claire yn cefnogi Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) mewn gwerthuso meddyginiaethau am ddeng mlynedd. Tra yno, datblygodd Claire frwdfrydedd mawr dros y maes Cynnwys y Cleifion a'r Cyhoedd (PPI) a bu’n arwain yn y maes hwn, gan greu'r strategaeth PPI gyntaf ar gyfer AWMSG. Ei nod yw sefydlu strategaeth PPI effeithiol ym maes Technoleg Iechyd Cymru. Mae gan Claire PhD mewn Ffarmacoleg, a phrofiad blaenorol mewn ymchwil glinigol ac academia.
Lauren Elston

Dr Lauren Elston

Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Yn dilyn ei PhD mewn Imiwnoleg Canser, ymunodd Lauren â Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan fel Ysgrifennydd Meddygol, gan gefnogi cynnal asesiadau technoleg iechyd ar feddyginiaethau gan y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan. Mae Lauren yn frwd dros ysgrifennu a lledaenu gwaith Technoleg Iechyd Cymru yn effeithiol, mewn ffordd sy'n briodol i bob cynulleidfa. Mae'n cefnogi ein swyddogaeth cyfathrebu ac ymgysylltu. Mae cymwysterau eraill Lauren yn cynnwys BSc (Anrh) mewn Bioleg ac MSc mewn Biofeddygaeth.
A portrait of staff and/or a member

Alice Evans

Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd

Bywgraffiad >
X Cyn ymuno â Technoleg Iechyd Cymru, dyluniodd Alice gwricwlwm o hyfforddiant sgiliau ar gyfer cleientiaid pediatrig Gwasanaeth Ystum Corff a Symudedd Cymru Gyfan mewn partneriaeth â chleifion a theuluoedd. Ar ôl hynny, gweithiodd Alice ym maes gofal iechyd parhaus (CHC) gyda'r de a'r dwyrain i ddatblygu hyfforddiant i wella dealltwriaeth o ofal iechyd parhaus a gofal dementia ar draws De Cymru mewn partneriaeth â rhwydweithiau cartrefi gofal a'r GIG. Nawr, yn Technoleg Iechyd Cymru, mae Alice yn gyfrifol am roi cymorth gwybodaeth i gleifion, sefydliadau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd.
Peter Groves

Yr Athro Peter Groves

Cadeirydd y Panel Arfarnu

Bywgraffiad >
X Mae Peter yn Gardiolegydd Ymyraethol Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Arbenigol Dyfeisiau MHRA a Phwyllgor Cynghori ar Dechnolegau Meddygol NICE, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn rheoleiddio ac mewn asesu technoleg iechyd o ran dyfeisiau meddygol arloesol yng nghyd-destun GIG y DU. Mae Peter wedi ymrwymo i addysgu ac ymchwil, ac mae wedi cyhoeddi'n eang ar y sail wyddonol ar gyfer datblygu a defnyddio technoleg feddygol.
HTW Placeholder

Gareth Hopkin

Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Ymunodd Gareth â Technoleg Iechyd Cymru fel Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd ym mis Awst 2020. Cyn hyn, roedd yn Gymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Economeg Iechyd, ac arweiniodd ar adolygiadau o dystiolaeth iechyd ac ymchwil polisi iechyd i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau yn Alberta, Canada. Mae gan Gareth PhD mewn Ymchwil Gwasanaethau Iechyd o King’s College, Llundain, a diddordeb arbennig mewn mabwysiadu technolegau iechyd a gwahaniaethau mewn llwybrau ariannu ar gyfer ymyriadau fferyllol ac anfferyllol.
A portrait of staff and/or a member

Sophie Hughes

Economegydd Iechyd

Bywgraffiad >
X Ymunodd Sophie â Thechnoleg Iechyd Cymru fel economegydd iechyd ym mis Rhagfyr 2018. Cyn hynny, roedd yn economegydd iechyd yn y Ganolfan Ganllawiau Genedlaethol, lle bu'n gweithio ar y canllawiau cenedlaethol ar gyfer rheoli strôc acíwt a chlefydau cildroadol. Dechreuodd Sophie ymddiddori mewn economeg iechyd tra’n astudio ar gyfer ei gradd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd. Mae ganddi radd Meistr mewn Biocemeg hefyd.
David Jarrom

Dr David Jarrom

Uwch-ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Ymunodd David â Thechnoleg Iechyd Cymru ym mis Chwefror 2018. Mae'n arwain ein gwaith o sganio’r gorwelion a datblygu methodoleg o fewn y sefydliad. Ar ôl cwblhau ei PhD mewn gwyddoniaeth fiofeddygol, mae David wedi treulio'r 10 mlynedd diwethaf yn gweithio ym maes meddygaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac asesu technoleg iechyd ar gyfer nifer o sefydliadau yng Nghymru a'r DU, gan gynnwys NICE ac AWMSG.

Llinos Jones

Cyfieithydd Iaith Gymraeg

Bywgraffiad >
X Ar ôl graddio mewn Sbaeneg o Brifysgol Aberystwyth, symudodd Llinos i Gaerdydd, lle mae hi wedi bod yn gweithio fel cyfieithydd ers blynyddoedd lawer. Mae'n gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre bedwar diwrnod yr wythnos, ac i Technoleg Iechyd Cymru un diwrnod yr wythnos, yn darparu gwasanaeth cyfieithu i'r sefydliad.
Katie McDermott portrait

Katie McDermott

Rheolwr Prosiect

Bywgraffiad >
X Katie yw Rheolwr Prosiect Technoleg Iechyd Cymru, ac mae ganddi brofiad helaeth mewn datblygu prosesau a chynnyrch, ac mewn rhoi systemau newydd ar waith. Cyn ymuno â’r tîm, bu Katie yn gweithio yn Deoniaeth Cymru, lle bu’n gyfrifol am recriwtio a rheoli rhaglenni i feddygon sy’n dilyn hyfforddiant arbenigol ledled Cymru.
A portrait of staff and/or a member

Dt Adrian Mironas

Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Ar ôl cwblhau ei radd BSc mewn Biocemeg a MPhil mewn Bioleg Foleciwlaidd, aeth Adrian ar drywydd gradd PhD mewn diagnosis clinigol a rheoli clefydau, mewn cydweithrediad â'r GIG a'r diwydiant. Cyn hynny, bu’n gweithio o fewn y GIG fel ymchwilydd, cydlynydd logisteg treialon clinigol ac ym maes gwyddorau gwaed. Drwy ei rôl, mae Adrian yn awyddus iawn i sbarduno arloesedd ym maes gofal iechyd.
Susan Myles

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
Caron Potter

Caron Potter

Cynorthwyydd Gweithredol

Bywgraffiad >
X Mae gan Caron brofiad o weithio ym maes gwasanaeth gofal eilaidd, ar ôl gweithio ar draws GIG Cymru. Cyn hynny, roedd hi'n Gynorthwyydd Gweithredol ar gyfer Athro Llawfeddygaeth. Roedd hi’n Rheolwr Gweinyddol hefyd, yn rheoli tîm o ddeg o bobl ac yn gweithio i leihau rhestri aros cleifion. Mae hi wedi datblygu gwybodaeth am y maes personél, ac wedi cyflwyno arfarniadau datblygiad a gweithdrefnau absenoldeb oherwydd salwch. Mae Caron yn parhau i ddatblygu gweithdrefnau a phrosesau gweithredu yn Technoleg Iechyd Cymru i ateb gofynion y sefydliad.

Matthew Prettyjohns

Prif Ymchwilydd

Bywgraffiad >
X Cyn hynny, bu Matthew yn gweithio i’r Gynghrair Ganllawiau Genedlaethol, lle bu’n gweithio fel Uwch Economegydd Iechyd i geisio datblygu canllawiau ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Yn ogystal â goruchwylio ein harfarniadau technoleg, rôl Matthew fydd datblygu ein perthynas â’r diwydiant a’n swyddogaeth rhoi cyngor gwyddonol.
HTW Placeholder

June Price

Rheolwr Gweithrediadau Busnes

Bywgraffiad >
X Mae June yn Aelod Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), gydag 20 mlynedd o brofiad mewn Adnoddau Dynol. Ymunodd â HTW fel Rheolwr Gweithrediadau Busnes, gan symud o dîm Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Cyn hynny, bu June yn gweithio ar brosiectau adnoddau'r Ganolfan Trawma Mawr a Dragons Heart. Yn ogystal â chwarae rhan yn y gwaith o lunio sefydliad sy'n datblygu, rôl June yw goruchwylio swyddogaeth weithredol a gweinyddol y sefydliad.
A portrait of staff and/or a member

Jenni Washington

Arbenigwr Gwybodaeth

Bywgraffiad >
X Yn dilyn gradd mewn Mathemateg, arweiniodd cariad Jenni at ddarllen hi ar lwybr Llyfrgellyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth. Mae ei dealltwriaeth o ddamcaniaeth setiau a’i meddwl rhesymegol yn ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer chwilio ar-lein. Bu’n gweithio fel Gwyddonydd Gwybodaeth ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn, y diwydiant nwyddau defnyddwyr a Rhwydwaith Canllawiau Rhyng-golegol yr Alban, cyn cael swydd yn Technoleg Iechyd Cymru.
A portrait of staff and/or a member

Jessica Williams

Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Bywgraffiad >
X Ymunodd Jessica â Technoleg Iechyd Cymru fel Ymchwilydd i’r Gwasanaethau Iechyd ym mis Tachwedd 2019. Cyn hynny, roedd yn Ysgrifennydd Meddygol yng Nghanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan, ac yn cefnogi asesu technolegau iechyd meddyginiaethau a chanfod meddyginiaethau newydd. Mae'r profiad hwn wedi arwain at rôl Jessica yn y broses o sganio'r gorwel ym maes Technoleg Iechyd Cymru. Mae gan Jessica radd Meistr mewn Gwyddorau Naturiol, a phrofiad blaenorol mewn ymchwil clinigol.
Tom Winfield

Dr Thomas Winfield

Uwch Economegydd Iechyd

Bywgraffiad >
X Mae Tom yn gyfrifol am y gwerthusiadau economaidd iechyd yma yn Nhechnoleg Iechyd Cymru. Mae'n arbenigo mewn modelu economaidd ac mae ganddo ddiddordeb mewn econometreg iechyd. Gyda ffocws ar werthusiad pragmatig, mae Tom yn mwynhau syntheseiddio tystiolaeth drwy ddulliau newydd. Cyn hynny, bu’n gweithio am bedair blynedd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe yn perfformio gwerthusiadau o dreialon clinigol ac adolygiadau economaidd. Mae ganddo gymwysterau mewn Economeg (BSc, MSc, PhD) o brifysgol Abertawe ac mewn economeg iechyd (PGcert) o Brifysgol Aberdeen.

Ewch i’n tudalen Newyddion a Digwyddiadau i weld ein gweithgareddau diweddaraf, neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i dderbyn diweddariadau chwarterol.