Coronafeirws (COVID-19)

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi’r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Gan fod y sefyllfa COVID-19 yn newid yn gyflym, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd am ein ffyrdd o weithio a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Adolygiadau tystiolaeth ac ymchwil

Gallwn ddarparu crynodebau tystiolaeth cyflym, o’r enw Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs), ar dystiolaeth newydd ar gyfer diagnosteg a therapiwteg COVID-19.

Ar hyn o bryd, mae ein tîm o ymchwilwyr yn gwirio canllawiau ac adroddiadau HTW, yn ogystal â chyngor gan sefydliadau perthnasol eraill, ar yr atebion sy’n berthnasol i ofal iechyd o ran; gweithio o bell, rheoli cleifion o bell, ac ar reoli a symud y gweithlu.

Byddwn yn diweddaru ac yn ailgyhoeddi unrhyw adroddiadau HTW a allai fod yn berthnasol i COVID-19.

Rhestr dystiolaeth

Rydym wedi rhoi rhestr o wefannau at ei gilydd hefyd, sydd yn casglu neu’n cyfuno’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig â COVID-19. Canllaw cyflym yn unig ydy hwn, ond bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, yn ôl yr angen.

Cliciwch yma i ddarlenwch y dystiolaeth ddiweddaraf.

Cyngor gwyddonol

Mae datblygwyr technoleg a chwmnïau sy’n datblygu therapiwteg a diagnosteg sy’n gysylltiedig â COVID-19, yn gallu cael cyngor gwyddonol am ddim gan HTW.

Gall ein cyngor helpu gyda nifer o agweddau sy’n ymwneud ag asesiadau technoleg iechyd, gan gynnwys; casglu tystiolaeth, cynhyrchu tystiolaeth, modelu economaidd ac ati.

Gweithio gyda HTW

I gysylltu â HTW am unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’n gwaith COVID-19, anfonwch e-bost info@healthtechnology.wales neu llenwch y ffurflen hon.

Rydym yn gwahodd cwestiynau ymchwil sy’n berthnasol i COVID-19, adolygiadau o dystiolaeth, a cheisiadau am gymorth economeg. Gwahoddir sefydliadau sy’n ymwneud ag Asesiadau Technoleg Iechyd (HTA), canllawiau a modelu economaidd i ymgysylltu â ni i weld sut y gallwn gydweithio a rhannu adnoddau.

News

Newyddion

Gorff 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru a Cardiff Capital Region.

Newyddion

Gorff 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllawiau cenedlaethol newydd.

Astudiaeth Achos

Gorff 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs). Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro.

Rhagor o wybodaeth am y clefyd coronafeirws (COVID-19):

Llywodraeth y DU
Llywodraeth Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor pellach ac adnoddau:

  • Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn darparu cyngor therapiwtig er mwyn cynorthwyo gyda defnydd priodol o feddyginiaethau yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae’r Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) yn rhoi diweddariadau rheolaidd am ei ymateb i bandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae NICE yn cefnogi’r GIG a gofal cymdeithasol i ymateb yn gyflym i heriau pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae Grŵp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG) yn tynnu sylw at adnoddau dibynadwy a allai gynorthwyo gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.