Coronafeirws (COVID-19)

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi’r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Gan fod y sefyllfa COVID-19 yn newid yn gyflym, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd am ein ffyrdd o weithio a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Adolygiadau tystiolaeth ac ymchwil

Gallwn ddarparu crynodebau tystiolaeth cyflym, o’r enw Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs), ar dystiolaeth newydd ar gyfer diagnosteg a therapiwteg COVID-19.

Ar hyn o bryd, mae ein tîm o ymchwilwyr yn gwirio canllawiau ac adroddiadau HTW, yn ogystal â chyngor gan sefydliadau perthnasol eraill, ar yr atebion sy’n berthnasol i ofal iechyd o ran; gweithio o bell, rheoli cleifion o bell, ac ar reoli a symud y gweithlu.

Byddwn yn diweddaru ac yn ailgyhoeddi unrhyw adroddiadau HTW a allai fod yn berthnasol i COVID-19.

Rhestr dystiolaeth

Rydym wedi rhoi rhestr o wefannau at ei gilydd hefyd, sydd yn casglu neu’n cyfuno’r dystiolaeth sy’n gysylltiedig â COVID-19. Canllaw cyflym yn unig ydy hwn, ond bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, yn ôl yr angen.

Cliciwch yma i ddarlenwch y dystiolaeth ddiweddaraf.

Cyngor gwyddonol

Mae datblygwyr technoleg a chwmnïau sy’n datblygu therapiwteg a diagnosteg sy’n gysylltiedig â COVID-19, yn gallu cael cyngor gwyddonol am ddim gan HTW.

Gall ein cyngor helpu gyda nifer o agweddau sy’n ymwneud ag asesiadau technoleg iechyd, gan gynnwys; casglu tystiolaeth, cynhyrchu tystiolaeth, modelu economaidd ac ati.

Gweithio gyda HTW

I gysylltu â HTW am unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’n gwaith COVID-19, anfonwch e-bost info@healthtechnology.wales neu llenwch y ffurflen hon.

Rydym yn gwahodd cwestiynau ymchwil sy’n berthnasol i COVID-19, adolygiadau o dystiolaeth, a cheisiadau am gymorth economeg. Gwahoddir sefydliadau sy’n ymwneud ag Asesiadau Technoleg Iechyd (HTA), canllawiau a modelu economaidd i ymgysylltu â ni i weld sut y gallwn gydweithio a rhannu adnoddau.

Newidiadau i’n ffordd o weithio

Er mwyn rhyddhau staff rheng flaen ac osgoi amharu ar y GIG yn y cyfnod hwn o bwysau digynsail, rydym wedi stopio ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddi canllawiau cenedlaethol newydd hyd nes y ceir rhybudd pellach. Bydd ein tîm yn cysylltu â chi os oeddech i fod i fynychu’r cyfarfodydd hyn, neu os yw’n effeithio ar bwnc rydych chi’n rhan ohono.

Efallai y bydd ychydig o oedi yn ein hamser ymateb i ymholiadau mwy cyffredinol. Mae hyn oherwydd ein bod ni’n cymryd camau i gyfyngu ar yr holl deithio a chyswllt sydd ddim yn hanfodol, yn unol â chanllawiau gan swyddogion iechyd cyhoeddus.

News

Newyddion

Mai 2020

Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd ar gyfer datrysiadau digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae'r arian ar gael ar gyfer rhwng pump ac wyth o brosiectau i dreialu cynnyrch ac atebion yn gyflym.

Astudiaeth Achos

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o dystiolaeth.’

Newyddion

Ebr 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar ddiagnosio COVID-19

Mae'r adolygiad hwn yn gosod y cyd-destun ar gyfer y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, ac ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Ei nod yw cynorthwyo eu hymateb i’r pandemig COVID-19, a hwyluso penderfyniadau ar sail tystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am y clefyd coronafeirws (COVID-19):

Llywodraeth y DU
Llywodraeth Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor pellach ac adnoddau:

  • Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn darparu cyngor therapiwtig er mwyn cynorthwyo gyda defnydd priodol o feddyginiaethau yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae’r Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) yn rhoi diweddariadau rheolaidd am ei ymateb i bandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae NICE yn cefnogi’r GIG a gofal cymdeithasol i ymateb yn gyflym i heriau pandemig COVID-19. Cliciwch yma.
  • Mae Grŵp Technoleg Iechyd yr Alban (SHTG) yn tynnu sylw at adnoddau dibynadwy a allai gynorthwyo gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn ystod pandemig COVID-19. Cliciwch yma.