Mae’r Panel Arfarnu yn cyfarfod hyd at chwe gwaith y flwyddyn, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd. Mae angen cofrestru ymlaen llaw er mwyn mynychu’r cyfarfodydd hyn.

Oni nodir yn wahanol, cynhelir y cyfarfodydd yn y cyfeiriad canlynol: Hwb Gwyddorau Bywyd, 2il lawr, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, CF10 4PL.*

* Oherwydd COVID-19, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn rhithwir.  Byddwn yn anfon rhagor o fanylion atoch chi unwaith eich bod chi wedi cofrestru.

Darllenwch ein taflen ffeithiau i gael rhagor o wybodaeth. Rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi darllen hwn pan fyddwch yn cofrestru i fynychu.

Cyfarfodydd sydd ar ddod
Dyddiad y Panel Arfarnu: 28/09/2021
Dyddiadau cofrestru: 01/09/2021 – 17/09/2021

Pynciau i’w trafod:

  • Strategaethau i Berthnasau (START) i wella iechyd meddwl gofalwyr pobl â dementia
  • Peptidau natriuretig i ystyried a diystyru methiant acíwt y galon yn yr adran achosion brys

Os hoffech chi fynychu’r cyfarfod nesaf, cofrestrwch ymlaen llaw drwy lenwi’r ffurflen isod. Mae’n rhaid i chi lenwi un ffurflen ar gyfer pawb sy’n mynychu.

Cliciwch yma i ddarllen ein polisi preifatrwydd.