News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf 2020.

Newyddion

Awst 2020

Swydd Wag: Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cyhoedd a’r Cleifion

Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol?

Newyddion

Gorff 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion fersiwn newydd o'r gronfa ddata.

Newyddion

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae'r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o gynhyrchwyr gwahanol ar draws y byd.

Newyddion

Gorff 2020

Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol

Mae’r ddau sefydliad wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg er mwyn rhoi’r budd gorau posibl o ran iechyd i bobl Cymru.

Newyddion

Gorff 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru a Cardiff Capital Region.

Newyddion

Gorff 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllawiau cenedlaethol newydd.

Astudiaeth Achos

Gorff 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs). Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac am ein gwaith i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru.