News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Gorff 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion fersiwn newydd o'r gronfa ddata.

Newyddion

INAHTA yn lansio cronfa ddata ryngwladol newydd

Mae'r gronfa ddata yn cynnwys bron i 17,000 cofnod o adroddiadau Asesu Technoleg Iechyd (HTA) gan fwy na 120 o gynhyrchwyr gwahanol ar draws y byd.

Newyddion

Gorff 2020

Technoleg Iechyd Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn addunedu i gydweithio’n strategol

Mae’r ddau sefydliad wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu technoleg er mwyn rhoi’r budd gorau posibl o ran iechyd i bobl Cymru.

COVID-19

Gorff 2020

SBRI yn cyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid

Mae’n bleser gan Ganolfan Ragoriaeth SBRI gyhoeddi galwad agored newydd ar gyfer gwelliannau mewn cyllid, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru a Cardiff Capital Region.

COVID-19

Gorff 2020

Technoleg Iechyd Cymru i ailgychwyn cyfarfodydd Panel Arfarnu a’r broses cyhoeddi Canllawiau

Wrth i’r systemau iechyd a gofal ddechrau dychwelyd i weithgareddau arferol, bydd Technoleg Iechyd Cymru yn ailgychwyn ein cyfarfodydd Panel Arfarnu a chyhoeddiad Canllawiau cenedlaethol newydd.

Astudiaeth Achos

Gorff 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs). Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac am ein gwaith i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn ceisio asesu lefel bresennol y dystiolaeth a thynnu sylw at gynhyrchu tystiolaeth barhaus. 

Newyddion

Meh 2020

Technoleg Iechyd Cymru ac AWTTC yn llofnodi cynghrair strategol

Mae'r ddau sefydliad wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, a byddant yn rhannu’r buddiannau cyffredin drwy feithrin cysylltiadau agosach a dysgu o brosesau ei gilydd.