Newyddion

13 Tachwedd, 2019

< BACK

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

This image shows a lightbulb and a family with a health technology

 

Mae’n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i gynnwys cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd yn ystyrlon o ran adnabod, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau.

Pam bod hyn yn bwysig i iechyd a gofal cymdeithasol?

Gyda chylch gwaith sy’n cwmpasu (ond heb fod yn gyfyngedig) i ddyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol neu delefonitro, mae’n bwysig bod Technoleg Iechyd Cymru yn dilyn arfer gorau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn helpu Technoleg Iechyd Cymru i sicrhau bod ei rhaglen waith yn berthnasol i flaenoriaethau cenedlaethol, ac yn ei chadw ar flaen y gad o ran asesu technolegau iechyd (ATI).

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn cymryd camau i sicrhau bod ei hymdrechion yn ddilys, a bod safbwyntiau a lleisiau cleifion a gofalwyr yn gallu cael effaith ar ei gwaith. Mae cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd yn meddu ar wybodaeth a phrofiad unigryw nad oes modd eu darganfod mewn astudiaethau clinigol.

Yn ogystal â rhoi mewnbwn ar arfarnu technolegau penodol, mae’n hanfodol bod Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) yn siapio prosesau Technoleg Iechyd Cymru.

Beth mae Technoleg Iechyd yn ei wneud i ymgysylltu gyda chleifion, gofalwyr a’r cyhoedd?

Dechreuodd camau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru tuag at weithredu PPI yn effeithiol drwy benodi arweinydd PPI. Yna rhoddodd flaenoriaeth i recriwtio Partneriaid Cyhoeddus, a ffurfiodd Grŵp Sefydlog PPI, er mwyn iddynt allu llywio gwaith a chanllawiau o’r cychwyn cyntaf. Erbyn hyn, mae gan Technoleg Iechyd Cymru chwe phartner cyhoeddus yn gwasanaethu ar ein prif bwyllgorau, ac mae wedi penodi Swyddog PPI yn ddiweddar.

Cynhaliodd Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) ei gyfarfod cyntaf ym mis Ebrill 2019, ac mae’r grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r aelodau yn rhoi cyfeiriad ac arweiniad, fel bod Technoleg Iechyd Cymru yn sefydlu ac yn cynnal Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn effeithiol drwy gydol ei gwaith.

Meddai Alice Evans, Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn Technoleg Iechyd Cymru: “Mae’r grŵp wedi creu offer gyda’i gilydd, a fydd yn galluogi cleifion a chynrychiolwyr cleifion i rannu eu safbwyntiau mewn ffordd sy’n gallu effeithio ar ein harfarniadau. Mae’r offer hyn yn cael eu treialu ar hyn o bryd, a byddant ar gael i’r cyhoedd eu rhannu gyda’r gymuned HTA ryngwladol.

“Rydym yn treialu amrywiaeth o fecanweithiau PPI, a byddwn yn defnyddio fframwaith gwerthuso ffurfiol. Mae hyn yn ein galluogi i ddysgu o adborth sydd yn cael ei weithredu’n gynnar, ac ymateb i ddulliau newidiol HTA ac arferion gorau newydd o ran PPI. “

Sut allwch chi gymryd rhan

Mae digwyddiadau’n cael eu trefnu ar gyfer dechrau 2020. Bydd hyn yn sicrhau bod Technoleg Iechyd Cymru yn ystyried pethau sydd o bwys gwirioneddol i bobl Cymru. Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu? Ewch i www.healthtechnology.wales i gael y newyddion diweddaraf.

Mae technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yng Nghymru. Ydych chi’n gwybod am dechnoleg nad yw’n feddyginiaeth y gallai Technoleg Iechyd Cymru ei arfarnu? Gall unrhyw un awgrymu pwnc yn https://www.healthtechnology.wales/awgrymu-pwnc/?lang=cy