Newyddion

26 Hydref, 2020

< BACK

Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT)

Heddiw, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau cenedlaethol ar brofion canfod antigenau cyflym (RADT).

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost RADT ar gyfer heintiau streptococol grŵp A i drin pobl sydd â dolur gwddf mewn fferyllfeydd cymunedol.

Daeth ein Panel Arfarnu i’r casgliad bod defnyddio RADT yn addawol, ond bod y dystiolaeth bresennol yn brin, ac nad yw’n cefnogi ei ddefnyddio fel mater o drefn.

Mae rhywfaint o dystiolaeth addawol wedi cael ei gasglu ar y defnydd o brofion canfod antigenau cyflym mewn fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru, ond mae angen astudiaethau mwy diffiniol.

Cynigiwyd y pwnc gan Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol Llywodraeth Cymru. Gofynnwyd i ni asesu’r defnydd o’r prawf hwn yn benodol mewn fferyllfeydd cymunedol, gan y gallai defnyddio profion canfod antigenau cyflym fel hyn leddfu’r pwysau ar Arferion Cyffredinol, a gwella stiwardiaeth presgripsiynu gwrthfiotigau priodol.

Statws ein Canllaw yw y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r canllaw hwn, neu gyfiawnhau pam nad ydy’r canllaw wedi ei ddilyn. Byddwn yn gwerthuso mabwysiadu ac effaith ein Canllaw.

Rydym wedi cyhoeddi Canllaw, Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth (EAR), Adroddiad Archwilio Pwnc a chrynodeb iaith blaen ar gyfer y pwnc hwn. Cliciwch yma i ddarllen am y pwnc hwn.

Mae Panel Arfarnu HTW yn ystyried tystiolaeth arfarnu yng nghyd-destun GIG Cymru, ac yn cynhyrchu Canllawiau HTW. Mae’r panel yn ein helpu i nodi pynciau pwysig, gwerthuso’r nifer sy’n manteisio ar ganllawiau, ac yn hwyluso ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae ganddo gynrychiolaeth amlddisgyblaethol, ar draws Cymru gyfan. Dysgwch fwy am ein Proses Arfarnu.